Class AbstractBaseElementBuilder<B extends AbstractBaseElementBuilder<B,​E>,​E extends BaseElement>

  • Constructor Detail

   • AbstractBaseElementBuilder

    protected AbstractBaseElementBuilder​(BpmnModelInstance modelInstance,
                       E element,
                       java.lang.Class<?> selfType)
  • Method Detail

   • createInstance

    protected <T extends BaseElement> T createInstance​(java.lang.Class<T> typeClass,
                              java.lang.String identifier)
   • createChild

    protected <T extends BaseElement> T createChild​(java.lang.Class<T> typeClass,
                            java.lang.String identifier)
   • createSibling

    protected <T extends BaseElement> T createSibling​(java.lang.Class<T> typeClass,
                             java.lang.String identifier)
   • getCreateSingleChild

    protected <T extends BpmnModelElementInstance> T getCreateSingleChild​(java.lang.Class<T> typeClass)
   • getCreateSingleExtensionElement

    protected <T extends BpmnModelElementInstance> T getCreateSingleExtensionElement​(java.lang.Class<T> typeClass)
   • findMessageForName

    protected Message findMessageForName​(java.lang.String messageName)
   • createMessageEventDefinition

    protected MessageEventDefinition createMessageEventDefinition​(java.lang.String messageName)
   • findSignalForName

    protected Signal findSignalForName​(java.lang.String signalName)
   • createSignalEventDefinition

    protected SignalEventDefinition createSignalEventDefinition​(java.lang.String signalName)
   • findErrorDefinitionForCode

    protected ErrorEventDefinition findErrorDefinitionForCode​(java.lang.String errorCode)
   • findErrorForNameAndCode

    protected Error findErrorForNameAndCode​(java.lang.String errorCode)
   • findErrorForNameAndCode

    protected Error findErrorForNameAndCode​(java.lang.String errorCode,
                        java.lang.String errorMessage)
   • createEmptyErrorEventDefinition

    protected ErrorEventDefinition createEmptyErrorEventDefinition()
   • createErrorEventDefinition

    protected ErrorEventDefinition createErrorEventDefinition​(java.lang.String errorCode)
   • createErrorEventDefinition

    protected ErrorEventDefinition createErrorEventDefinition​(java.lang.String errorCode,
                                 java.lang.String errorMessage)
   • findEscalationForCode

    protected Escalation findEscalationForCode​(java.lang.String escalationCode)
   • createEscalationEventDefinition

    protected EscalationEventDefinition createEscalationEventDefinition​(java.lang.String escalationCode)
   • id

    public B id​(java.lang.String identifier)
    Sets the identifier of the element.
    Parameters:
    identifier - the identifier to set
    Returns:
    the builder object
   • documentation

    public B documentation​(java.lang.String documentation)
    Sets the documentation of the element.
    Parameters:
    documentation - the documentation to set
    Returns:
    the builder object
   • addExtensionElement

    public B addExtensionElement​(BpmnModelElementInstance extensionElement)
    Add an extension element to the element.
    Parameters:
    extensionElement - the extension element to add
    Returns:
    the builder object
   • setCoordinates

    protected void setCoordinates​(BpmnShape shape)
   • setWaypoints

    protected void setWaypoints​(BpmnEdge edge)
   • setWaypointsWithSourceAndTarget

    protected void setWaypointsWithSourceAndTarget​(BpmnEdge edge,
                            FlowNode edgeSource,
                            FlowNode edgeTarget)
   • findBpmnPlane

    protected BpmnPlane findBpmnPlane()
   • resizeSubProcess

    protected void resizeSubProcess​(BpmnShape innerShape)
   • createTimeDuration

    protected TimerEventDefinition createTimeDuration​(java.lang.String timerDuration)