Interface OnPart

All Superinterfaces:
CmmnElement, CmmnModelElementInstance, ModelElementInstance
All Known Subinterfaces:
CaseFileItemOnPart, PlanItemOnPart
All Known Implementing Classes:
CaseFileItemOnPartImpl, OnPartImpl, PlanItemOnPartImpl

public interface OnPart extends CmmnElement
Author:
Roman Smirnov