Interface CaseFile

All Superinterfaces:
CmmnElement, CmmnModelElementInstance, ModelElementInstance
All Known Subinterfaces:
CaseFileModel
All Known Implementing Classes:
CaseFileImpl, CaseFileModelImpl

public interface CaseFile extends CmmnElement
Author:
Roman Smirnov