Class NoViewProcessApplicationStartService

java.lang.Object
org.camunda.bpm.container.impl.jboss.service.NoViewProcessApplicationStartService
All Implemented Interfaces:
org.jboss.msc.Service, org.jboss.msc.service.Service<ProcessApplicationInterface>, org.jboss.msc.value.Value<ProcessApplicationInterface>

public class NoViewProcessApplicationStartService extends Object implements org.jboss.msc.service.Service<ProcessApplicationInterface>

Start Service for process applications that do not expose an EE Component View (like ServletProcessApplication

Author:
Daniel Meyer