Interface XmlValueType

All Superinterfaces:
Serializable, SerializableValueType, SpinValueType, ValueType
All Known Implementing Classes:
XmlValueTypeImpl

public interface XmlValueType extends SpinValueType
Author:
Roman Smirnov