Class SpringServletProcessApplication

All Implemented Interfaces:
EventListener, ProcessApplicationInterface, org.springframework.beans.factory.Aware, org.springframework.beans.factory.BeanNameAware, org.springframework.context.ApplicationContextAware, org.springframework.context.ApplicationListener<org.springframework.context.event.ApplicationContextEvent>, org.springframework.web.context.ServletContextAware

public class SpringServletProcessApplication extends SpringProcessApplication implements org.springframework.web.context.ServletContextAware

Process Application to be used in a Spring Web Application.

Requires the spring-web module to be on the classpath

In addition to the services provided by the SpringProcessApplication, this ProcessApplication exposes the servlet context path of the web application which it is a part of (see ProcessApplicationInfo.PROP_SERVLET_CONTEXT_PATH).

This implementation should be used with Spring Web Applications.

Author:
Daniel Meyer
 • Field Details

  • servletContext

   protected jakarta.servlet.ServletContext servletContext
 • Constructor Details

  • SpringServletProcessApplication

   public SpringServletProcessApplication()
 • Method Details