Interface CamundaInputParameter

  • Method Detail

   • getCamundaName

    String getCamundaName()
   • setCamundaName

    void setCamundaName​(String camundaName)