Interface OutputClause

  • Method Detail

   • getName

    java.lang.String getName()
   • setName

    void setName​(java.lang.String name)
   • getTypeRef

    java.lang.String getTypeRef()
   • setTypeRef

    void setTypeRef​(java.lang.String typeRef)
   • setOutputValues

    void setOutputValues​(OutputValues outputValues)
   • setDefaultOutputEntry

    void setDefaultOutputEntry​(DefaultOutputEntry defaultOutputEntry)